Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL STICHTING MARKETING GRONINGEN (GRONINGEN STORE / VVV GRONINGEN)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel (zoals hieronder gedefinieerd) welke door Marketing Groningen via haar website (zoals hieronder gedefinieerd) wordt aangeboden.

Deze algemene voorwaarden worden u, voordat u een overeenkomst met Marketing Groningen aangaat, op elektronische wijze ter beschikking gesteld zodat u ze kunt uitprinten en op eenvoudige wijze kunt opslaan op uw computer.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Indien u wel handelt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf en artikelen (zoals hieronder gedefinieerd) wenst te bestellen, behoudt Marketing Groningen zich het recht voor om nadere en/of afwijkende voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.

Artikel 1 Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. 

1.1 Artikelen; de producten die via de webwinkel kunnen worden aangeschaft. 

1.2 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die via de webwinkel een overeenkomst aangaat met Marketing Groningen. 

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen u en Marketing Groningen welke via de website wordt gesloten; 

1.5 Website: de website www.groningenstore.nl waarop Marketing Groningen de webwinkel aanbiedt; 

1.6 Webwinkel: het gedeelte van de website waarop Marketing Groningen de mogelijkheid biedt om artikelen aan te schaffen.

Artikel 2 Marketing Groningen

2.1 De bedrijfsgegevens van de Stichting Marketing Groningen luiden als volgt:

- bezoekadres:  Nieuwe Markt 1, 9712 KN, Groningen

- internetadres: www.visitgroningen.nl

- e-mailadres: info@marketinggroningen.nl

- tel. nummer: 050-3139741

- KvK-nummer: GRONINGEN 02080231

- BTW nummer: NL 8119.84.576.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marketing Groningen op de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

3.2 Marketing Groningen is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden worden tijdens het gebruik van de webwinkel onder uw aandacht gebracht. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op voor de wijziging reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle door Marketing Groningen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden artikel zodat de klant in staat is het aanbod op een goede wijze te beoordelen. Indien een aanbod een beperkte geldingduur heeft wordt dit op de website vermeld.

4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden Marketing Groningen niet.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod en het voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden. Vervolgens zal Marketing Groningen de totstandkoming van de overeenkomst onverwijld langs elektronische weg aan de klant bevestigen. Tot het moment van ontvangst van deze bevestiging, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.4 De klant staat er jegens Marketing Groningen voor in dat de informatie die hij/zij bij het doen van de bestelling verstrekt compleet en juist is. De gegevens die de klant verstrekt, zullen door Marketing Groningen in overeenstemming met de Privacyverklaring van Marketing Groningen worden verwerkt. Deze Privacyverklaring kan op deze website worden geraadpleegd. 

4.5 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij de klant het tegendeel bewijst. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor zijn/haar risico, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 Gebruik website en webwinkel 

5.1 De klant aanvaardt dat de website en de webwinkel alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de website en in de webwinkel op het moment van gebruik. Marketing Groningen sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de website en de webwinkel.

5.2 Marketing Groningen kan niet garanderen dat de website en de webwinkel te allen tijde bereikbaar zijn. Storingen in de website en/of webwinkel kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Marketing Groningen is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of webwinkel.

5.3 De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de website en de webwinkel gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van de klant.

Artikel 6 Prijs en Betaling 

6.1 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

6.2 Marketing Groningen behoudt zich te allen tijd het recht voor om prijzen van artikelen te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op artikelen die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd. 

6.3 Betaling van de artikelen vindt plaats op de wijze zoals op de website en in de webwinkel vermeld. 

6.4 Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn voldoet, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning is het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten alsmede wettelijke rente. 

6.5 Indien de klant tevens verzuimt om binnen de in de aanmaning vermelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt Marketing Groningen zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval zullen de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met deze incasso, ook op de klant worden verhaald. 

6.6 Alle door Marketing Groningen geleverde artikelen blijven eigendom van Marketing Groningen of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde bedrag onder de overeenkomst met betrekking tot die artikelen volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 7 Aflevering 

7.1 Marketing Groningen zal de door de klant aangeschafte artikelen afleveren op het door de klant opgegeven adres. 

7.2 Marketing Groningen streeft er naar de artikelen binnen dertig (30) dagen bij de klant afgeleverd te hebben, maar kan dit niet garanderen. Overschrijding van deze dertig (30) dagen termijn brengt Marketing Groningen dan ook niet in gebreke en is geen aanleiding tot ontbinding. Indien de aflevering langer dan (30) dagen duurt, zal Marketing Groningen de klant daarvan op de hoogte stellen. 

7.3 Het risico ten aanzien van de afgeleverde artikelen, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering op de klant over. 

7.4 Als de klant niet de noodzakelijke medewerking verleent of anderszins aflevering belet, gaat het risico ten aanzien van de artikelen op de klant over. Dit is slechts anders wanneer de oorzaak van verhindering van aflevering niet aan de klant kan worden toegerekend. 

7.5 Indien nakoming onmogelijk is omdat de gekochte artikelen niet beschikbaar zijn, stelt Marketing Groningen de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het door de klant betaalde totaalbedrag wordt in ieder geval binnen dertig (30) dagen terug gestort.

Artikel 8 Conformiteit

8.1 Marketing Groningen staat er voor in dat de afgeleverde artikelen beantwoorden aan de overeenkomst alsmede de dwingend-rechtelijk voorschriften die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst ten aanzien van de artikelen gelden. 

8.2 Mochten de gekochte artikelen onverhoopt niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan kan de klant aanspraak maken op correcte nakoming, indien hij/zij Marketing Groningen binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek daarvan op de hoogte stelt.

8.3 Correcte nakoming door Marketing Groningen geschiedt kosteloos en binnen een redelijke termijn. Correcte nakoming voorziet in aflevering van artikelen voor zover de artikelen en/of onderdelen daarvan ontbreken, en herstel of vervanging voor zover dit niet onmogelijk is of van Marketing Groningen niet gevergd kan worden. Indien Marketing Groningen niet binnen een redelijke termijn de gekochte artikelen heeft hersteld is klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Marketing Groningen zal de redelijke kosten van deze derde partij, ten aanzien van het herstel, vergoeden. 

8.4 Een beroep op het niet voldoen van het artikel aan de overeenkomst is niet mogelijk wanneer het gebrek de klant bij het sluiten van de overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte artikelen of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 9 Herroepingstermijn

9.1 Gedurende veertien (14) werkdagen na aflevering van het gekochte artikel, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te ontbinden.

9.2 Indien de klant reeds een betaling heeft verricht zal Marketing Groningen dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontbinding, aan u terugstorten.

9.3 Marketing Groningen zal voor de ontbinding zoals bedoeld in dit artikel geen kosten in rekening brengen. De kosten van terugzending komen wel voor uw rekening. 

9.4 Gedurende de periode van veertien (14) dagen zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking waarin deze is geleverd. Uitpakken en gebruiken van het artikel is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de klant het artikel wenst te houden. De klant is dan ook gehouden om het artikel, voor zover mogelijk, in originele staat en verpakking aan Marketing Groningen te retourneren. Indien de klant zich niet houdt aan hetgeen in dit artikel 9.4 is bepaald, behoudt Marketing Groningen zich het recht voor om, in afwijking van artikel 9.3, kosten in rekening te brengen. 

9.5 De in artikel 9.1 opgenomen herroepingstermijn geldt niet voor artikelen die:

i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn;

iii) door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;

iv) snel bederven of verouderen;

v) qua prijs gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Marketing Groningen geen invloed heeft:

vi) bestaan uit kranten of tijdschriften; en

vii) bestaan uit audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Marketing Groningen is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

10.2 Marketing Groningen is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de artikelen, tenzij dwingend recht een dergelijke beperking van aansprakelijkheid niet toestaat. 

10.3 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Marketing Groningen jegens de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot hoogte van het door de klant aan Marketing Groningen betaalde bedrag.

10.4 De beperking van de schade zoals vermeld in dit artikel 10 is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Marketing Groningen zelf (“eigen handelen”) of haar leidinggevende medewerkers.

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Marketing Groningen is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, alsmede iedere situatie waarop Marketing Groningen feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, hebben Marketing Groningen en u beiden het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden jegens elkaar.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 Niets in de overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van Marketing Groningen aan de klant.

Artikel 13 Overige bepalingen 

13.1 Behoudens aanvullende voorwaarden, bevatten deze algemene voorwaarden de hele overeenkomst. Tenzij Marketing Groningen deze schriftelijk heeft bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.

13.2 Indien Marketing Groningen één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen. 

13.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op het gebruik van de website en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hiermee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Contact

15.1 Voor vragen, opmerkingen en klachten, kunt u contact met ons opnemen via:

Groningen Store (VVV Groningen) Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen +31 (0)50 3139741

E-mail: info@vvvgroningen.nl

Website: www.visitgroningen.nl